Gravide kan stå lenger i arbeid

24.02.2016
I Bergen bistås ledere og arbeidstakere med oppfølging i forbindelse med svangerskap. Målet er at gravide skal stå lenger i jobb.
kristin 4
Kristin Mohr Rykkje jobber som rådgivende jordmor ved NAV Arbeidslivssenter Hordaland (Foto: Paal Nupen)
Saken ble publisert på mammanett.no 6. februar 2013

200 kvinner er nå fulgt opp, og resultatet er at fraværet har gått ned.
På pauserommet ved et av Bergen Kommune sine bofellesskap går praten lett mellom miljøterapeutene Kaja Kjelgård og Camilla Valland, deres leder Sissel Huus og bedriftsjordmor Birte Hellen fra kommunens bedriftshelsetjeneste.Hele bofellesskapet har et stort engasjement for de voksende gravide magene. Kaja venter sitt andre barn til våren, mens Camilla er førstegangsfødende og venter tvillinger. 

Beboerne tar del i miljøterapeutenes svangerskap og gis en spesiell anledning til å få vise omsorg.  Dette gir god stemning på hele huset. Bofellesskapet har 10 beboere med ulike psykiske utfordringer. Det er totalt fem ansatte som jobber dag- og kveldsskift. Arbeidsdagen består i daglig oppfølging, støttesamtaler og miljøterapi der målet er å trene seg opp til å mestre dagliglivet. Miljøterapeutene har ansvar for medisineringen og lager individuelle ukeplaner sammen med beboerne. Det er som oftest rolige dager i boligen, men situasjoner med utagering, trusler og vold kan forekomme. Slike hendelser gir uro, og takles naturligvis annerledes når man er gravid. Sissel Huus er svært bevisst på hvilket ansvar hun som leder har, og det tas ingen sjanser når det gjelder arbeidstakernes sikkerhet. Likevel betyr det veldig mye for bofelleskapet at Kaja og Camilla er i jobb så lenge som mulig før foreldrepermisjonen starter. At de er på jobb gir stabilitet og forutsigbarhet både for beboerne og arbeidsgiveren. De gravide er sterkt ønsket på jobb. Deres unike kompetanse kan vanskelig erstattes av tilfeldige vikarer. Sissel Huus påpeker at hun er opptatt av at de gravide skal føle seg trygg, ivaretatt og ønsket tilbake også etter permisjonen.

–  Personalet verdsettes høyt og skal tas godt vare på, sier hun.   

I forbindelse med Bergen kommunes Nærværsprosjekt ble jordmor Birte Hellen i 2009 ansatt i et delprosjekt for å bistå ledere og arbeidstakere med oppfølging i forbindelse med svangerskap. Delprosjektet var  vellykket. Fra 2011 gikk det over i fast drift og Bedriftshelsetjenesten ble styrket med en 100 % bedriftsjordmorstilling som er besatt av samme jordmor. Hun har i løpet av året som har gått fulgt ca. 200 gravide kvinner. Behovet er stort og tilbakemeldingen fra lederne er at de får god støtte og veiledning i arbeidet, og at fraværet går ned. De gravide føler seg bedre ivaretatt, de blir tryggere og holder seg lenger i arbeid enn det de ville ha gjort uten oppfølging og tilrettelegging. Det legges opp til to-tre møter mellom den gravide, lederen og bedriftsjordmoren. Behovet for tilrettelegging er individuelt og endrer seg ut over i graviditeten. Gjennom flere møter får man i fellesskap evaluert pågående tiltak og vurdert behovet for nye.

Bedriftsjordmoren ønsker at lederne skal ta kontakt så snart de har fått vite om at en arbeidstaker er gravid. Da får man på et tidlig tidspunkt kartlagt arbeidsoppgavene og risikovurdert den enkeltes arbeidsplass, og har mulighet for å iverksette helsefremmende tiltak og forebygge fravær. Det var nettopp dette avdelingsleder Sissel Huus gjorde da Kaja og Camilla kom og fortalte at de var gravide. De hadde hørt om muligheten for bistand fra bedriftsjordmor gjennom kolleger i andre bofellesskap som var godt tilfreds med tjenesten.

Da Birte kom til bofellesskapet første gang informerte hun om viktigheten av tett oppfølging. Flere lignende prosjekter i Norge har også vist at systematisk oppfølging gir gravide opplevelse av å bli sett og hørt. De får medvirke og være delaktig i de tilpasningene som trengs for at de skal kunne være på jobb så lenge som mulig. I tillegg blir lederne bedre på å se muligheter fremfor begrensninger når en arbeidstaker er gravid. Dette har gitt svært gode resultater. Åpen dialog mellom arbeidstaker og leder og samarbeid om å finne løsninger, øker muligheten for at kvinner blir værende i jobb i svangerskapet. Bedriftsjordmor bistår med faglig basert veiledning og kan gi konkrete råd om hvilke hensyn leder og gravid arbeidstaker bør ta på arbeidsplassen.  

Camilla og Kaja har hatt individuelle samtaler med leder og bedriftsjordmor, og tilretteleggingen er basert på deres behov. Etter en risikovurdering der man konkluderte med at å jobbe alene i helgene ikke var forsvarlig i svangerskapet, ble begge tatt ut av helgevakter. Det ble søkt om svangerskapspenger for den stillingsandelen helgevaktene utgjorde. Kaja og Camilla går ikke sammen på vakter lenger, men er fordelt på turnusen slik at det alltid er en «ikke gravid» kollega til stede. Bedriftsjordmor bidro til å legitimere en tilleggspause for de gravide. De gir et ekstra pusterom med mulighet for å spise og legge seg nedpå en liten stund. Damene er enige om at dette er et supert tiltak.  Arbeidet i bofellesskapet er mer mentalt slitsomt enn fysisk tungt. Da gir den ekstra pausen ny energi til resten av vakten. Kollegene avlaster de gravide med fysisk tungt arbeid som husvask i beboernes leiligheter og enkelte personlige stell. På kveldsvaktene får de gravide gå hjem litt tidligere enn vanlig.  

Camilla og Kaja er klar på at tilretteleggingen har gjort at de har greid å være i arbeid. De mener at oppfølgingen og tilretteleggingen har skapt trygghet, forutsigbar arbeidshverdag, færre bekymringer og bedre trivsel. Begge opplever det svært positivt å få jobbe i svangerskapet. Det er en åpen og god kontakt mellom lederen og arbeidstakerne. Avdelingsleder fremhever at oppfølgingen av de gravide har gitt ny kunnskap om de tilretteleggingsmulighetene som fins på denne arbeidsplassen. Erfaringene de nå har hatt kan gjøre det lettere å tilrettelegge for andre som trenger det i fremtiden. De opplever alle at det er positivt å ha gravide mager på arbeidsplassen – det er jo en fantastisk glede og positiv livshendelse! Alle kollegene er informert om de tilpasningene som gjelder for Camilla og Kaja. Det snakkes om hvorfor dette er viktig, og at neste gang kan det gjelde en av de andre i kollegiet. Kollegene motiveres av at de ved å bidra til at tilretteleggingen skal fungere får beholde sine faste, kjente kolleger på jobb. Det er bedre enn å ha ukjente vikarer som gjerne trenger mye opplæring.    

Bofellesskapet vil fortsette den tette oppfølgingen i månedene som kommer. De er bevisste på at dette bidrar til å bygge på det gode arbeidsmiljøet de har, og gi kvalitet og kontinuitet i tjenestene de yter til beboerne. Slik skapes det også trygghet og et stabilt, godt miljø for beboerne.

Av Kristin Rykkje, NAV Arbeidslivssenter Hordaland og Birte Hellen, Bedriftshelsetjenesten Bergen Kommune. 
 
Tilbake til oversikten

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]IA-podcast: Gravid og sykefravær
12.12.2018
[bilde]Sjukefråværet held fram med å synke
11.12.2018
[bilde]NAV Årstad inviterer bedrifter til julefrokost
21.11.2018
logo nav
Kommende IA-kurs

IA-Podcast

IA-Webinar på nett

IA-jordmora

Meld deg på vårt nyhetsbrev

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]IA-podcast: Gravid og sykefravær
12.12.2018
[bilde]Sjukefråværet held fram med å synke
11.12.2018
[bilde]NAV Årstad inviterer bedrifter til julefrokost
21.11.2018
logo nav
Kommende IA-kurs

IA-Podcast

IA-jordmora

IA-Webinar på nett

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Til toppen